Sposób rozliczeń Kancelaria uzależnia od woli i preferencji Klienta, a także specyfiki i rodzaju sprawy oraz nakładu pracy i terminu wykonania. W zależności od potrzeb Klienta Kancelaria proponuje szereg możliwych do zastosowania sposobów rozliczeń, w tym m.in.
  • system rozliczeń godzinowych – według uprzednio ustalonej z Klientem stawki za 1 godzinę pracy. Wynagrodzenie wynika wówczas z iloczynu godzin poświęconych na realizację konkretnego zlecenia i ustalonej wcześniej stawki godzinowej;

  • wynagrodzenie ryczałtowe - w formie miesięcznego stałego ryczałtu z limitem godzinowym lub bez;

  • system rozliczeń poszczególnych spraw - w kwocie ustalonej z góry za wykonanie określonej czynności lub prowadzenie sprawy;

  • system z premią – na wynagrodzenie Kancelarii składa się wynagrodzenie podstawowe oraz wynagrodzenie dodatkowe określone procentowo. Wysokość tych składników wynagrodzenia jest każdorazowo ustalana w zawieranej umowie, a premia podlega zapłacie wyłącznie w przypadku uzyskania dla Klienta pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy i wyegzekwowania tejże kwoty od dłużnika.

Wybór formy rozliczeń z Kancelarią zawsze zależny jest od Klienta i dostosowywany do Jego aktualnych potrzeb. Jeżeli posiadają Państwo jakiekolwiek pytania związane z ofertą i wyceną usług, zapraszamy do kontaktu.